Bliv medlem

Etik

En brugervejledning til dig der overvejer brug af psykedelika til personlig udvikling

Hvem er denne vejledning til?

Er du en af dem, der leder efter psykoterapi eller personlig udvikling gennem anvendelsen af psykedeliske stoffer? Så er denne vejledning for dig.

Psykedelisk psykoterapi og psykedeliske udviklingsgrupper er i øjeblikket et gråzonemarked. Der er endnu ingen officiel certificering eller autorisering af behandlere med psykedelisk medicin. I Danmark eksisterer der ikke præcise kvalitetskrav og -målinger eller faglige normer på området.

Sådanne faglige standarder for psykedelisk behandling og uddannelse af psykedeliske psykoterapeuter er under hastig udvikling i bl.a. USA. Psykedelisk Samfund deltager i internationale netværk af behandlere for at fremme en tilsvarende udvikling i Danmark. Derfor er det lige nu vanskeligt for danske deltagere at træffe et informeret valg af behandler.

Formålet med denne korte vejledning er derfor hjælpe dig med at træffe et informeret valg af behandler og metode. Du kan bruge punkterne i denne vejledning til at stille relevante spørgsmål til en evt. behandler

Der er mange forskellige typer af psykedelisk medicin, og aktiviteterne til personlig udvikling er baseret på forskelligartede terapeutiske metoder. Nogle foregår i grupper, andre er individuelle. Det kan være svært at vælge og finde rundt i de mange tilbud.

Så hvordan vælger du det, som er rigtigt for dig?

Mange mennesker har fået et positivt udbytte af at deltage i terapi eller personlige udviklingsaktiviteter med psykedeliske stoffer. Men terapi og personlig udvikling med psykedeliske stoffer rummer også nogle udfordringer og risici.

Denne vejledning har til formål at hjælpe dig med at optimere det positive udbytte og undgå at få negative følger af dine eksperimenter og udforskende aktiviteter.

Overvejelser ved valg af behandler

Nedenfor beskrives nogle af de overvejelser, som du kan inddrage, når du skal vælge behandler og behandlingsform:

  • Personlig tillid  Tryghed i dit personlige forhold til behandleren spiller en afgørende vigtig rolle for resultatet af den psykedeliske terapi. Hvis du har en indre følelse af utryghed i samværet med behandleren, så bør du uden tøven trække dig selv ud af forløbet og vælge en anden behandler.
  • Uddannelse  Har behandleren en træning / uddannelse, der er relevant for de særlige krav og udfordringer ved psykedelisk terapi?
  • Erfaring  Har behandleren erfaring med at gennemføre psykedeliske udviklingsforløb med klienter eller deltagere? Har behandleren selv personlig erfaring med psykedelisk medicin og udforskning af ændrede bevidsthedstilstande?
  • Metode  Kan behandleren forklare principperne i sine arbejdsmetoder og den bagvedliggende forståelse af menneskelig udvikling? Kan behandleren støtte dig gennem evt. transpersonelle oplevelser under sessionen? Hvilken aktiv tilknytning har behandleren til det gigantiske globale netværk af solidarisk læring omkring metoder til psykedelisk terapi og bevidsthedsudvikling?
  • Trygge rammer  Foregår terapien / udviklingsaktiviteterne i fysiske rammer, hvor du vil kunne føle dig tryg?
  • Sikkerhed  Er der de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger? Herunder om behandleren har taget stilling til dine personlige psykiske, helbredsmæssige og medicinske forudsætninger.
  • Integration  Kan behandleren tilbyde eller anvise relevante integrationsaktiviteter til opfølgning efter sessionen med den psykedeliske medicin?
  • Individuelt eller i grupper  Psykedelisk terapi kan foregå individuelt eller i grupper. Individuel terapi er dyrere, men giver mulighed for mere præcist at bearbejde dine personlige temaer og udfordringer, både under sessionen med psykedelisk medicin og i den efterfølgende integration. I mange psykedeliske gruppeaktiviteter er der ingen individuel tilpasning af forløbet, og der foretages ingen efterfølgende integration af oplevelserne.
  • En eller to terapeuter  I forbindelse med individuel psykedelisk psykoterapi benytter visse udbydere af behandling 2 terapeuter samtidig under behandlingen af én klient. Det er dyrere, men kan være mere effektivt og sikkert at have 2 terapeuter til stede under den individuelle psykedeliske session, forberedelsen og den efterfølgende integration.
  • Pris  Der er stor variation i prisen for disse tilbud. Men det er muligt helt overordnet at vurdere, om prisen virker rimelig eller om den tyder på en kommerciel udnyttelse af markedets uigennemskuelighed. Selv om det ikke er et egentligt mål for udbyttet af behandlingen, kan man også overveje, hvor mange timer man får for pengene, og om behandlingen foregår individuelt (med 1 eller 2 terapeuter samtidig) eller i små / store grupper.

Under alle omstændigheder vil du kunne træffe bedre valg ved at bruge lidt tid foran computeren til at finde oplysninger om psykedelisk medicin, metoder i psykedelisk psykoterapi, psykedelisk integration og kigge på forskellige danske og udenlandske udbydere af ydelser indenfor dette felt.

Step 1: Kontakten med behandleren

I din indledende kontakt med behandleren, er det vigtigt der bliver adresseret nogle helt essentielle spørgsmål, som er vigtigt at tage højde for i psykedelisk terapi. Det indikerer derfor en god behandler når de søger for at adressere disse punkter:

Virkning

Behandleren skal informere dig om, hvordan den eller de benyttede typer af psykedelisk medicin virker psykisk og fysiologisk – både under sessionen og i perioden efter.

Risici

Brugen af psykedelisk medicin rummer altid en vis risiko for uønskede virkninger, både under og efter sessionen. Behandleren skal give dig et realistisk billede af de medicinske og psykiske risici, der er forbundet med brugen af den pågældende form for medicin. Disse afhænger bl.a. af dosis (dvs. hvor stor en mængde af psykedelisk medicin, der anvendes), de terapeutiske rammer og din psykiske tilstand. Det er behandlerens ansvar at vurdere, om din nuværende psykiske eller fysiske sundhedstilstand indebærer, at psykedelisk terapi eller udviklingsaktiviteter på dette tidspunkt bør frarådes.

Psykisk sygdom

Hvis du på noget tidspunkt er blevet behandlet for en psykisk sygdom, så bør du informere behandleren om dette på et tidligt tidspunkt i forløbet.

Brug af anden medicin

En del forskellige typer af medicin kan påvirke effekten af den psykedeliske medicin i en uønsket retning. F.eks. give kropsligt ubehag eller blokere virkningen af den psykedeliske medicin. Enkelte former for medicin, kosttilskud og euforiserende stoffer kan være direkte farlige at indtage samtidig med visse typer af psykedelisk medicin. Det kan du forvente, at behandleren kender til. Derfor spørger behandleren dig måske om, hvilke former for medicin, kosttilskud og euforiserende stoffer, du bruger. I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at du stopper med at bruge bestemte typer af medicin m.v., før du kan bruge psykedelisk behandling.

Realistisk effekt

Psykedelisk medicin kan afhjælpe en række psykiske lidelser og imødekomme ønsker om personlig udvikling. Det er grunden til, at mange deltagere opsøger disse former for behandlinger eller udviklingsaktiviteter. Men behandleren skal dog også kunne give dig et billede af den realistiske sandsynlighed for, at du får hjælp til dine konkrete personlige udfordringer. Psykedelisk behandling er ikke en mirakelmedicin.

Arbejdsmetoder

Psykedelisk terapi er mere end blot at indtage medicinen. Størstedelen af forskningen omkring psykedelisk terapi hviler på en kombination af den psykedeliske medicin og en specialiseret form for psykoterapi. Bed behandleren om at forklare sine terapeutiske metoder, og hvor de stammer fra. Uden en psykoterapeutisk støtte vil resultaterne af den psykedeliske medicin kunne vise sig at blive begrænsede.

Fortrolighed

Inden den psykedeliske session bør du og behandleren lave en klar aftale om, at de informationer, der kommer frem, bliver holdt fortroligt. Under påvirkning af psykedelisk medicin kommer du muligvis til at huske og mærke nogle hidtil ubevidste eller skjulte elementer i din personlige livshistorie. Det er vigtigt, at du kan føle sig tryg ved at tale med behandleren i fortrolighed om disse sider af dit liv, uden frygt for at informationerne bliver misbrugt.

Berøringer   

Inden sessionen med psykedelisk medicin bør du og behandleren træffe klare aftaler omkring berøringer og andre kropslige grænser. Berøringer vil normalt være begrænset til at holde i hånd eller støtte på skuldre eller fødder. Seksuelle berøringer og nøgenhed er bør ikke forekomme under en session med psykedelisk medicin. Du skal trygt på ethvert tidspunkt under sessionen kunne frabede dig berøringer.

Personlige grænser   

Anvendelsen af psykedeliske stoffer indebærer at du bliver bragt i en mere følsom og påvirkelig sjælelig tilstand, som vil være uvant for de fleste mennesker. Behandleren er derfor i en ulige stærk magtrelation i forhold til dig, og denne ulige magt kan misbruges. Du og behandleren deler ansvaret for at behandlingen foregår med respekt for dine personlige grænser, din moral og dit livssyn.

Sex mellem deltager og behandler  

Som led i den terapeutiske proces kan man som deltager i nogle tilfælde opleve seksuelle følelser, også overfor behandleren. Det er ikke i sig selv et problem, så længe sådanne psykedeliske oplevelser behandles som et element i din egen indre psykologiske udvikling. Behandleren bør under ingen omstændigheder udnytte denne ulige magt til at skabe en egentlig seksuel relation. I de mere spirituelt orienterede psykedeliske udviklingsgrupper kan lederen / behandleren i værste tilfælde påstå overfor deltageren, at der eksisterer en unik åndelig forbindelse mellem dem som begrundelse for at indlede et seksuelt forhold.

Step 2: Forberedelse til den psykedeliske session

Når du har taget beslutning om psykedelisk terapi, starter din forberedelse. Det er en vigtigt del af en psykedelisk session at arbejde med målsætninger også kaldet din intention for sessionen.

Udbyttet af en session med psykedelisk medicin bliver ofte større, hvis dine hensigter og målsætninger med forløbet på forhånd er gjort klare og præcise.

Afklaringen af dine intentioner og målsætninger for behandlingen kan eksempelvis ske gennem et eller flere møder med behandleren inden selve den session, hvor du indtager den psykedeliske medicin.

Praktiske aftaler omkring den psykedeliske session

Det er vigtigt at de praktiske omstændigheder er på plads inden din session. Sørg for at få information omkring alle de praktiske forhold omkring sessionen (mad og drikke, påklædning, de fysiske rammer, tidspunkter, sikkerhedsforanstaltninger, m.v.).

Overvej også din transport muligheder. Kan du selv køre til eller fra session eller tage offentlig transport? Overvej om det vil føles mest trygt og sikkert for dig at blive bragt og hentet af et familiemedlem eller en bekendt.

Behandleren bør på forhånd orientere dig om de tilstedeværende behandlere og øvrigt personale, herunder disses respektive funktioner under sessionen.

Samarbejde under den psykedeliske session

Bed behandleren om at forklare sine arbejdsform, bl.a. hvordan I samarbejder under den psykedeliske session. Behandleren bør på forhånd kunne rådgive dig om, hvordan du konstruktivt kan forholde sig til og navigere psykisk i de nye typer af oplevelser, der kan opstå under en psykedelisk session. Behandleren bør også kunne guide dig, når du er under påvirkning af den psykedeliske medicin.

Psykisk udfordrende tilstande under den psykedeliske session

Den psykedeliske medicin giver adgang til dybe lag i den menneskelige psyke. Det betyder, at du på nogle tidspunkter kan få nogle følelsesmæssigt overvældende oplevelser. Det er tilstande, hvor du kan være særligt sensitiv og sårbar.

Her er der behov for, at behandleren kan støtte dig med at arbejde dig gennem disse oplevelser, så de bliver til brugbare budskaber fra din underbevidsthed. Inden den psykedeliske session bør behandleren informere dig om, hvordan I sammen kan arbejde med sådanne stærke oplevelser under sessionen.

Step 3: Opfølgning – også kaldet integration – på din psykedeliske session

En struktureret form for efterbearbejdning af oplevelserne med psykedelisk medicin styrker i væsentlig grad dit langsigtede udbytte. Denne proces betegnes som “integration”.

Integration har til formål at sikre, at dine oplevelser og indsigter under den psykedeliske session i de følgende uger og måneder bliver omsat til reelle og varige forbedringer af din livskvalitet.

Oplevelserne under den psykedeliske session er ikke nødvendigvis selvforklarende. Indtagelsen af psykedelisk medicin er kun en del af den psykiske heling og personlige transformation. Medicinen kan sjældent stå alene.

Spørg behandleren om anbefalede opfølgende integrationsaktiviteter. Visse behandlere har som standard indbygget de efterfølgende integrationsaktiviteter i deres tilbud. Andre henviser til særlige integrationsterapeuter eller øvrige integrationsaktiviteter i deres netværk.

I visse af universiteternes videnskabelige eksperimenter med psykedelisk medicin må deltagerne selv tage ansvar for at finde relevante integrationsaktiviteter.

Uden et tilbud om integrationsaktiviteter efter en psykedelisk session kan nogle deltagere i den efterfølgende periode opleve problematiske psykiske kriser og dilemmaer. Her kan et tilbud om psykoterapeutiske / spirituelle integrationsaktiviteter være kritisk nødvendigt. Det gælder f.eks. også, hvis den psykedeliske session har forårsaget spirituelle indsigter eller transpersonelle oplevelser, som udfordrer din hidtidige verdensopfattelse.